Na Oustralia un doño di trabao a haña un but di kasi 7500 euro dor di a duna un trahadó retiru via di un sms. Motibu pa e retiru: e trahadó a jega trabao lat,  i a kambia warda sin pèrmit di su doño di trabao. E trahadó a risibí un sms pa ku su retiru dos dia despues di esei. E Hues a kondená den su sentensia ku esaki ta un manera duru, irasonabel i  inhustu  pa duna retiru di trabao i ku e doño di trabao mester paga un but. (Fuente: Internet)

Aunke ku e suseso aki no a tuma  lugá na Korsow, tòg ta bon pa siña di esaki komo doño di trabao i  pa guía un retiru na un manera bon.

Un doño di trabao na Korsow ku kier retira un empleadó òf ku kier duna un proposishon di retiru por escrito na e trahadó, tin ku tene kuenta ku diferente punto pa prevení mas tantu konflikto ku posibel.

Pasombra retiru ta algo drástiko, komo doño di trabao ta bon pa sòru pa tur kos ta reglá den e mihó relashon posibel.

Akibou mi ta menshoná par di tip:

Moda di hasi di e doño di trabao

Averiguá for di prome  kon pa komuniká e retiru benidero na un manera honesto i transparente. Ku esei tin ku tene kuenta ku e trahadó, pero tambe ku e otro empleadonan den e empresa ku si ta keda traha.   Ta importante ku e doño di trabao ta organisá i guía e kòmbersashon di retiru bon.

Kolekshoná mas tantu informashon posibel
Kolekshoná mas tantu informashon posibel ku por sirbi komo prueba den favor di bo komo doño di trabao den un kaso di retiru. Esaki por ta informashon tokante sifra di benta di kompania, dokumento ku ta prueba kon e empleadó a funshoná, e-mail relevante entre e trahadó i doño di trabao.  Traha un fail di esakinan.

E kombersashon over di retiru:

Tene e kombersashon  konsiso i formal

Tene e kombersashon kortiko i keda al kaso. Duna informashon kla i direkto over di e retiru.

Duna e motibu di e retiru

E empleado tin nesesidat pa sa dikon e doño di trabao no kier sigi e relashon di trabao kune. Aunke e doño di trabao no ta obligá pa hasi esaki den tur

situashon, bo por duna e motibunan den kortiku ku a kousa e retiru. Enfatisá ku e desishon a ser tumá despues di análisis profundo i delibershon ekstenso.

Skucha e trahadó

Duna e trahadó tempo pa reakshoná. Keda abrí pa su preguntanan i duna un respuesta adekuá.  Si no por kontesta un pregunta mesora, garantisá e trahadó ku lo buska e kontesta liher i hasi follow -up riba esaki.

Tene un distansia sano

Keda trankil, no reakshoná emoshonal.

Sòru pa un bon follow-up

Finalisá e kombersashón ku e trahadó dor di duna informashon kon lo guía e trahadó i riba ki servisio e por konta kune.  E trahadó mester di tempu pa aseptá e notisia di e retiru. Si e tin pregunta e mester sa ku e por puntranan na e doño di trabao.

Si ta tene kuenta ku e puntonan akiriba menshoná, ta prevení konflikto i por guía e trayekto na tal manera pa e proseso di retiru kana mas mihor posibel.  Banda di esaki e doño di trabao mester tene kuenta ku e retiru ta bon reglá hurídikamenta tambe.

Ora ku na un relashon  di trabao indefiní  no tin un motibu urgente (retiru imediato)  I e relashon laboral no por a terminá ku konsentimentu mutuo, ta keda dos posibilidat pa terminá un relashon di trabao:

-E doño di trabao por pidi un permit pa retiru na Direktorado di Asuntonan di Labor unda despues, si e doño di trabao a haña e permit, por termina e relashon laboral.  Aki mester tene kuenta si ku e periodo di aviso i e dia di tèrminashon. E dia di tèrminashon te dia ku realmente e relashon di labor ta kaba.

-E doño di trabao por pidi pa  disolvé e kombenio di trabao na Hues. Hues por disolvé (tèrminá) e kombenio di trabou a base di “motibunan importante”. Hues ta disidí eiora si, bou di ki sirkunstansia i ki dia, e kombenio di trabao ta terminá.

Pa konseho hurídiko of guía den un trayekto di retiru por tuma kontakto ku Sra. Giolina Daal, GKD Advocaten & Mediators,  www.gkd-advocatenmediators.com


Pa mas informashon jama: tel: 527 7654 òf manda e-mail na:
daal@gkd-advocatenmediators.com