In mijn vorig artikel over mediation heb ik toegelicht wat mediation inhoudt en wat de voordelen van mediation zijn ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing zoals een gang naar de rechter. Zoals jullie hebben kunnen lezen kan mediation bij diverse conflicten worden toegepast zoals: conflicten op de werkvloer of bij echtscheidingen, bij relatieproblemen met uw partner en andere, waaronder ook zakelijke conflicten. In dit artikel zal ik ingaan op het toepassen van mediation bij conflicten op de werkvloer.

Waar mensen werken ontstaan er onvermijdelijk spanningen en conflicten. Dat is inherent aan het feit dat we mens zijn. Ieder mens heeft z’n eigenheden, verwachtingen en gewoontes.

Conflicten op de werkvloer kunnen ontstaan uit spanningen, botsende karakters,  onoverbrugbare meningsverschillen, jaloezie, ongewenste intimiteiten, onduidelijkheden, slechte communicatie, privé-problemen.  Ook reorganisaties binnen een onderneming, zoals andere werkplekken, nieuwe collega’s,  en ontslagen. Allen verzorgen stress dat weer kan leiden tot ziekte verzuim. Ziekteverzuim heeft,  naast de gevallen dat iemand door een andere oorzaak ziek kan zijn, vaak ook te maken met onplezierig ervaren werkomstandigheden. Dit zijn omstandigheden die vaak veel los maken bij werknemers en die kunnen leiden tot arbeidsconflicten en/of ziekteverzuim. Werknemers  gaan dan ook slechter functioneren en haken uiteindelijk af.

Als er sprake is van een geëscaleerd conflict dan is het moeilijk om door middel van een simpel gesprek een oplossing te bereiken. Het is dan aan te raden een mediator in te schakelen.

Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en stress. Steeds meer bedrijven en werknemers kiezen daarom voor mediation. Met hulp van de mediator worden lange arbeidsrechtelijke procedures vermeden en kan iedereen weer snel aan het werk. De mediator helpt werkgever en werknemer bij het oplossen van het conflict. De mediator, als neutrale en onpartijdige derde bemiddelt  bij alle gesprekken. Ook de emoties van partijen komen aan bod en worden besproken. Zo kunnen eventuele miscommunicaties of  spanningen weggenomen worden. Partijen spreken vertrouwelijkheid uit en kunnen vrijuit praten in informele setting.

Vaak komt het voor dat het oplossen van conflicten op het werk door leidinggevenden wordt vermeden. Er is bijvoorbeeld al jarenlang een collega die de arbeidsomstandigheden voor de andere werknemers verstoord, maar dit blijft maar doormodderen totdat er ‘een bom barst’ of er enkele collega’s zelf ontslag nemen en elders gaan werken. Het verantwoord ondernemen houdt ook in als ondernemer in te springen bij het constateren van deze omstandigheden en te zorgen voor een prettig arbeidsklimaat. Mediation kan hierbij de oplossing zijn. Voorwaarde voor een succesvolle mediation is wel dat beide partijen er samen uit willen komen.

De effectiviteit van een mediationprocedure bij arbeidsconflicten zit hem er in dat mediation de verstoorde verhoudingen weer helpt te normaliseren. Door alles goed uit te praten onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, ontstaat er wederzijds begrip. Dat is nodig om verder te kunnen met elkaar. Op die manier kan er gezamenlijk gesproken worden over wat er nodig is om de arbeidsrelatie op constructieve wijze voort te zetten. Mediation kan worden gezien als een positieve manier om tot afspraken te komen.

Mw Daal begeleidt het mediation traject conform de richtlijnen van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) een proces waarin de cliënten tot een afronding van een moeilijke periode kunnen komen. Mw. Daal ziet het als haar taak om tot goede regelingen te komen, waarin beide partijen zich ook op de langere termijn kunnen vinden.

Niet alle zaken lenen zich voor mediation. Soms moet een puur juridisch geschil via de rechter opgelost worden, met name als de relatie tussen partijen te ernstig is verstoord. In die situaties draait het om het ‘vertrouwde advocatenwerk’:  juridisch adviseren en procederen.

Voor het oplossen van een conflict kunt u met de schrijfster Mw. mr G. L. Daal, als advocaat of als mediator, contact opnemen.