Wetgeving over Borstvoeding een “win –win” voor werkgevers en werkende moeders

Wetgeving over borstvoeding voor de werkende vrouw is een noodzaak in onze samenleving. Helaas is wetgeving over het geven van borstvoeding of over het kolven onder werktijd, zoals in Nederland, en sinds 2007 ook op Aruba, nog niet ingevoerd op Curaçao. Er is al wel een wet goedgekeurd die dit zal regelen genaamd: ‘Landsverordening arbeidsovereenkomst’. Deze wet moet nog gepubliceerd worden.

Enkele grote bedrijven op Curaçao hebben hierover al wel voorzieningen in hun CAO of in de arbeidsovereenkomst opgenomen maar vele werkgevers hebben dit nog niet geregeld.

Waar er soms niet bij stil wordt gestaan is dat ook de werkgever hier baat bij heeft. Een gezond kind en een gezonde en tevreden moeder heeft ook zijn voordelen voor de werkgever.

-De kans dat moeder en kind minder vaak ziek zijn is groter. Dit kan dan minder verzuim van de werknemer op de werkvloer en daardoor een hogere arbeidsproductiviteit betekenen.

-Het geven van borstvoeding vergroot de motivatie, tevredenheid en daarmee ook de productiviteit van de werknemers en zorgt voor een gezonder werkpotentieel van het bedrijf.

-Een actief borstvoedingsbeleid is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt bij aan een positief imago van het bedrijf. Dit kan een voordeel zijn bij het werven van nieuw personeel.

Een ander voordeel van wetgeving over borstvoeding voor de vrouwelijke werknemer is dat dit dan formeel staat vastgelegd en het makkelijker wordt om dit te bespreken met de werkgever. Voor sommige vrouwelijke werknemers is dit nogal een lastig op te brengen thema en kiezen ze er soms eerder voor om te stoppen met werken of indien mogelijk minder te gaan werken of te stoppen met borstvoeding geven.

Deze tijd wordt doorbetaald. De werkgever moet haar daartoe, nadat zij de werkgever heeft ingelicht, in staat stellen door een geschikte en afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen. Tijdstip en duur van de onderbrekingen van het werk vinden in onderling overleg plaats. Van deze wettelijke bepalingen kan niet ten nadele van de vrouw worden afgeweken.

Totdat de nog te publiceren wetgeving van kracht wordt kunnen er de volgende tips worden meegegeven aan werkende vrouwen die van plan zijn hun kind borstvoeding te geven:

-Mocht het bedrijf waar jij als aanstaande moeder werkzaam bent geen CAO hebben of een arbeidsovereenkomst die dit regelt, bespreek dan voordat je met zwangerschapsverlof gaat of eerder al met je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je werkgever heeft dan de tijd om erover na te denken en om dit te regelen.


- Je kunt je werkgever erop attenderen dat de werkonderbrekingen maar tijdelijk zijn, omdat het voeden of kolven maar enkele maanden nodig is.


-Ben je van plan toch langer dan enkele maanden, bijvoorbeeld een jaar of langer, borstvoeding te geven dan is het aan te raden ook hierover van te voren afspraken te maken met je werkgever.


-Spreek vooraf een maximale tijd per dag af en zo nodig de maximale duur in maanden om borstvoeding te geven of te kolven en welke geschikte afsluitbare ruimte daarvoor kan worden gebruikt of welke andere plek zoals op het kinderdagverblijf zelf of bij de oppas of thuis.


-Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast.


Vooraf schriftelijke afspraken maken met je werkgever/werknemer over het geven van borstvoeding of kolven onder werktijd schept duidelijkheid zowel voor de werkgever als de werknemer en zorgt voor een gezond arbeidsklimaat binnen het bedrijf.

Hopelijk zal het niet al te lang meer hoeven te duren voordat de wetgeving inzake borstvoeding wordt gepubliceerd. Met dit artikel wenst de schrijfster opnieuw de aandacht hierop te vestigen.

Mocht je nader arbeidsrechtelijk advies wensen of bijstand nodig hebben bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst neem dan contact op met Mw. mr G. L. Daal, telnr.: 527 7654 of gdaal@gkd-advocatenmediators.com

Mw. mr G. L. Daal is advocate en mediator bij het kantoor GKD Advocaten & Mediators